| Aktualności - Strona Główna | BIEGI | Boguchwalski Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”

Aktualności - Strona GłównaBIEGI

Boguchwalski Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Boguchwalskim Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Wydarzenie odbędzie się 29 stycznia 2023 r. w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na startujących czekają: bieg na 5 km (nawierzchnia asfaltowa + cross), bieg rodzinny – startują w parze dziecko do 10. roku życia (rocznik 2012 i młodsi) wraz z rodzicem lub opiekunem (trasa ok. 1 km), bieg strażackiej sztafety olimpijskiej […]

Serdecznie zapraszamy do udziału w Boguchwalskim Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Wydarzenie odbędzie się 29 stycznia 2023 r. w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na startujących czekają:

 1. bieg na 5 km (nawierzchnia asfaltowa + cross),
 2. bieg rodzinny – startują w parze dziecko do 10. roku życia (rocznik 2012 i młodsi) wraz z rodzicem lub opiekunem (trasa ok. 1 km),
 3. bieg strażackiej sztafety olimpijskiej (dystans ok. 5 km).

Oto szczegółowy regulamin:

Regulamin – Boguchwalski Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”

ORGANIZATOR

Organizatorem Boguchwalskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” jest: Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza” , Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, NIP 5170148106, e-mail:

PARTNERZY

Partnerami biegu są: Gmina Boguchwała, Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o.

CELE

 1. Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą”.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
 3. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 4. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja miasta Boguchwała.
 6. Uczczenie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS

 1. Bieg odbywa się w formule happeningu biegowego ze startem i metą na Rynku Miejskim w Boguchwale.
 1. Oficjalny start biegu ustala się na 29 stycznia 2023 roku na godz. 13.00.
 2. Biuro Zawodów czynne będzie w dniu 29 stycznia 2023 r. w godzinach 12:00-13:00 – budynek Spichlerza w Boguchwale.
 3. Szczegółowa trasa biegu zostanie przedstawiona przez organizatora w późniejszym terminie.
 4. Dla startujących przygotowano następujące trasy:
 1. bieg na 5 km (nawierzchnia asfaltowa + cross),
 2. bieg rodzinny – startują w parze dziecko do 10. roku życia (rocznik 2012 i młodsi) wraz z rodzicem lub opiekunem (trasa ok. 1 km),
 3. bieg strażackiej sztafety olimpijskiej (dystans ok. 5 km).

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Aby wziąć udział w Boguchwalskim Biegu WOŚP należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail: mtbboguchwala@gmail.com podając imię i nazwisko oraz trasę biegu (bieg na 5 km lub bieg rodzinny), a także w dniu zawodów w Biurze (czynne od 12:00 do 13:00) wypełnić kartę zgłoszeniową.
 1. Rejestracja na bieg jest możliwa w terminie od 11 stycznia 2023 roku do 27 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 300 miejsc.
 1. Organizator nie pobiera opłaty startowej, jednak zachęca uczestników do wpłacenia dowolnych datków na zbiórkę WOŚP – do puszek u wolontariuszy obecnych podczas Biegu.
 1. Pamiątkowe numery startowe wydawane będą w dniu zawodów w Biurze.
 1. W biegu mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji i będą mieli widoczny numer na linii startu.
 1. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie za pisemną zgodą osoby dorosłej, podpisaną w obecności przedstawiciela Organizatora w Biurze Zawodów.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
 1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów.
 2. Decyzje obsługi   medycznej   dotyczące    kontynuowania   biegu   są ostateczne i niepodważalne.
 1. Jeżeli uczestnik zdecyduje o wycofaniu się z biegu podczas trwania imprezy, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu służbom organizatora zabezpieczającym trasę.

 KLASYFIKACJE I WYNIKI

 1. W biegu na dystansie 5 km prowadzone będą jedynie klasyfikacje OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn – bez kategorii wiekowych. Nagrodzone zostaną po 3 osoby z kategorii kobiet i mężczyzn, które jako pierwsze ukończą bieg.
 2. W biegu rodzinnym prowadzona będzie klasyfikacja OPEN duetów (dziecko + rodzic/opiekun) – bez podziału na kategorie wiekowe. Wszystkie dzieci biorące udział w biegu otrzymają od organizatora upominek.
 3. W biegu strażackiej sztafety olimpijskiej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Boguchwalskiego Biegu WOŚP.
 1. Administratorem danych osobowych Zawodników jest Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza” , Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, NIP 5170148106, e-mail: sst_lubcza@wp.pl.
 2. Dane osobowe Zawodników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 1. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, jednak jej odwołanie nie wpływa na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania danych.
 1. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
 1. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 1. Okres przechowywania danych wynosi:
 • Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń.
 • Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach
 • archiwalnych w interesie publicznym.Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania.
 • Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Zawodnika– do czasu wycofania tej zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Boguchwalskiego Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy Regulamin.
 1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach
  i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.
 1. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn lub zmianę formuły imprezy ze stacjonarnej na wirtualną.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

 

podobne wpisy