| Stowarzyszenie | Statut

Stowarzyszenie

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA  SPORTOWO – TURYSTUCZNEGO  „LUBCZA” z siedzibą w Racławówce Rozdział I Postanowienia  ogólne. § 1 Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczne „Lubcza” z siedzibą w Racławówce i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej. § 2 Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Boguchwała. § […]

STATUT
STOWARZYSZENIA  SPORTOWO – TURYSTUCZNEGO  „LUBCZA”
z siedzibą w Racławówce

Rozdział I
Postanowienia  ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczne „Lubcza” z siedzibą w Racławówce i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 2

Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Boguchwała.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Racławówce,
Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. podkarpackie

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw: o kulturze fizycznej, Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez
Zebranie Walne.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5
Celami Stowarzyszenia są:
propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia,
wspieranie inicjatyw przyczyniających się do propagowania kultury fizycznej i zdrowego stylu życia w naszym środowisku,
promocja aktywnego trybu życia a także wychowania fizycznego, sportu amatorskiego, turystyki i krajoznawstwa, rekreacji ruchowej,
przeciwdziałanie szerzenia się patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,
działanie na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego obszarów na których działa stowarzyszenie
podejmowanie działań w zakresie rozwoju środowisk lokalnych poprzez umożliwienie integracji społecznej ludności w określonym środowisku lokalnym
działania na rzecz dzieci i młodzieży i wspieranie oraz aktywizacja środowisk wiejskich
§ 6
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
organizowanie zawodów i imprez sportowych , rekreacyjnych i turystycznych,
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
propagowanie zdrowego trybu życia  w śród dzieci i młodzieży,
popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, wystaw, szkoleń,
organizowanie zajęć z profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
rozwijanie współzawodnictwa i sportowej rywalizacji,
udział w realizacji programów, które są zbieżne z celami Stowarzyszenia
współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi
organizację szkoleń, seminariów ,wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
§ 8
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe, zostaną przyjęte przez Zarząd.
Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniem określonym w art.3 ust.2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
uzyskiwania od władz i organów stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,

§ 10
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zdeklarują pomoc materialną lub merytoryczną potrzebną do działalności Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkowie wspierający mają prawo do:
uczestnictwa bezpośredniego lub przez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd,

§12
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
uczestniczenie w realizacji zadań programowych,

§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku:
umyślnego naruszania postanowień statutu,
nie branie udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
działania na szkodę Stowarzyszenia
Od uchwał w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie dwóch tygodni od powiadomienia o uchwale, do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest w sprawie wykluczenia ostateczna.

Rozdział  IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Stowarzyszenia
Zarząd
Komisja Rewizyjna
2. Kadencja trwa 3 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym, chyba ,że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w glosowaniu jawnym.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.
5. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, z wyjątkiem zatrudnionych przez nich pracowników.
§ 15

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata.
walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej
na wniosek 1/3 ogółu członków,
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 16

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
uchwalania kierunków działalności Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian w statucie,
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady,
ustalenia wysokości i płacenia składek członkowskich,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten został podany w zawiadomieniu
W walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 17
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 13 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
Dokładną liczbę członków Zarządu, określa każdorazowo Walne Zebranie
Zarząd wybiera z pośród siebie prezesa, I wiceprezesa, II wiceprezesa, skarbnika  i sekretarza.
Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej polowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z skarbnikiem lub  wiceprezesami.
§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
określanie szczegółowych warunków działania.,
sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
przygotowywanie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu
realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu,
składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich Stowarzyszenia,
§ 19
Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Zarządu, a w szczególności sprawuje:
ogólne kierownictwo,
nadzór nad majątkiem stowarzyszenia i działalnością finansową Stowarzyszenia,
akceptowanie wydatków stowarzyszenia,
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia,
składanie oświadczeń woli.
Członek zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządy, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie większością 23 głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.
§ 20
Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Stowarzyszenia, powołanym do kontroli jego działalności.
Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykle większością głosów, przy obecności, co najmniej polowy jej członków.
Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 21
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli majątkowych żądanie wyjaśnień,
Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
§ 23
1.Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków.
Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków.

§ 24
1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania  nowych członków spośród członków Stowarzyszenia, Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 13 pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 25
Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd
§26
W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zebranie Walne prawo wymierzania kar:
upomnienia
nagany,
zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
wykluczenie

Rozdział V  Majątek Stowarzyszenia.

§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) wpływy ze składek członkowskich.,
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
dochody z ofiarności publicznej,
wpływy z działalności statutowej,
dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej,
dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
§ 28
Prawo do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia mają: Prezes i Skarbnik lub I Wiceprezes i Skarbnik  działający łącznie.
Prezes prowadzi w imieniu Stowarzyszenia korespondencje bieżącą, podpisuje pisma, dokumenty, druki itp.
§29
1. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
§ 30
Zabrania się:
udzielania pożyczek przez stowarzyszenie lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 31
Uchwalenie zmiany statutu oraz podjecie uchwal w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaga zwykłej większości przy wyżej wymienionym quorum.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statusie zastosowanie mają przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.
Rozdział VII Przepisy końcowe.

§ 32
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele stają się członkami stowarzyszenia.

podobne wpisy