| Organizacja Pożytku Publicznego | Sprawozdanie Merytoryczne

Organizacja Pożytku Publicznego

Sprawozdanie Merytoryczne

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2009Stowarzyszenia Sportowo – Turystycznego LUBCZA w Racławówce1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres,Stowarzyszenie Sportowo- Turystyczne Lubcza w Racławówce,Racławówka 215,36-047 Niechobrz.Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.11.2008r.,pod nr KRS 0000275116, REGON 180076791Zarząd Stowarzyszenia: Adam Maciej -prezes Racławówka 211, AndrzejChmiel- I wiceprezes Wola Zgłobieńska 120, Mirosław Świder – II wiceprezesZgłobień 52, Zofia Byjoś – sekretarz, Nosówka217a, Wacław Maciej – skarbnikRacławówka 209, Janusz […]

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2009
Stowarzyszenia Sportowo – Turystycznego LUBCZA w Racławówce
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres,
Stowarzyszenie Sportowo- Turystyczne Lubcza w Racławówce,
Racławówka 215,36-047 Niechobrz.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.11.2008r.,
pod nr KRS 0000275116, REGON 180076791
Zarząd Stowarzyszenia: Adam Maciej -prezes Racławówka 211, Andrzej
Chmiel- I wiceprezes Wola Zgłobieńska 120, Mirosław Świder – II wiceprezes
Zgłobień 52, Zofia Byjoś – sekretarz, Nosówka217a, Wacław Maciej – skarbnik
Racławówka 209, Janusz Ostrowski- członek Nosówka 264a, Zbigniew Ziomek
– członek Wola Zgłobieńska 6
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia,
2) wspieranie inicjatyw przyczyniających się do propagowania kultury
fizycznej i zdrowego stylu życia w naszym środowisku,
3) promocja aktywnego trybu życia a także wychowania fizycznego,
sportu amatorskiego, turystyki i krajoznawstwa, rekreacji ruchowej,
4) przeciwdziałanie szerzenia się patologiom społecznym wśród dzieci
i młodzieży,
5 ) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
6 ) organizowanie zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych i
turystycznych,
2. Zasady , formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opisu głównych zadań prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych
Stowarzyszenie opiera swoją działalność w dużej mierze na pracy
społecznej ogółu członków. Cele działalności statutowej realizuje się
poprzez:
– prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w
zakresie kultury fizycznej,
– wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
– propagowanie zdrowego trybu życia w śród dzieci i młodzieży,
– popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie
wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, wystaw, szkoleń,
– organizowanie zajęć z profilaktyki dla dzieci i młodzieży,
– rozwijanie współzawodnictwa i sportowej rywalizacji,
Główne działania prawne o skutkach finansowych:
• Prowadzenie siatkarskiej drużyny młodziczek, i kadetek treningi
i udział w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Kadetek
• Organizacja zgrupowań siatkarskich w Straszęcinie (zimowe) i
Vranovie nad Toplou (sportowo – turystyczne w okresie letnim
• Prowadzenie rozgrywek Boguchwalskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki (I iII liga dorosłych, 22 drużyny) Mini siatkówka
dziewczęta i chłopcy 12 drużyn)
• Gminna Liga Piłki Halowej Oldbojów (8 drużyn)
• Turniej Nazwisk w piłkę halową
• Gimnazjalne mistrzostwa gminy Boguchwała w siatkówce
chłopców
• Turnieje piłki siatkowej plażowej; II Par Mieszanych Lubcza
Cup, II Turniej Rodzinny
• Udział w turniejach: siatkarskim o Puchar Ziemi Czudeckiej,
Turniej Kibiców Resovii
• Organizacja Turniej o Puchar Lubczy Pań,
• piłki nożnej , I Wiosenny Turniej Oldbojów
• Działalności sekcji szachowej (wyjazdy na turnieje do
Staroniwie, Rzeszowa, Wysokiej Strzyżowskiej,Mielca,
Mistrzostwa gminy Boguchwała
• Udział trzech drużyn 't’ rozgrywkach V Ligi Szachowej oraz
• Rajd pieszy w Bieszczady – Gniazdo Tarnicy
• Rajd pieszy w Bieszczadach – W Bieszczadzkim Worku
• Wycieczka krajoznawcza: Krosno -Odrzykoń – Bóbrka
• Wycieczka Krajoznawcza: Dukla – Krępna
• Wycieczka krajoznawcza: Zamość – Roztocze
• Wycieczka krajoznawcza i spływ na rzece Tarze
• Rajd pieszy ,,Pożegnanie lata w Beskidzie Niskim”
• Rajd rowerowy po Pogórzu Strzyżowskim
• Narciarstwo: wyjazd na stoki Piwniczna – Białka Tatrzańska –
Kluszkowce
.
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sportowego— Turystycznego
.Lubcza” z dnia 24.03.2009
Nr 1/2009 Przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok
2008r. (przyjęta jednogłośnie)
Nr 2/2009r. Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności
Stowarzyszenia (przyjęto jednogłośnie)
Nr 3/2009 W sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2009. (przyjęto
jednogłośnie)
Nr 4/2009 Dotycząca ustalenia składek członkowskich na 2009r.
Uchwalono co następuje:
– Dorośli 20 zł rocznie
– bezrobotni 5 zł rocznie
– dzieci i młodzież ucząca się 5 zł rocznie
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł,(np.
spadek, zapis darowizny, środki pochodzące ze środków publicznych w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy) odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Przychody ogółem: 64850,66 zł
• przychody z działalności statutowej;
– składki członkowskie -1000 zł
– dotacje – 35000,00 zł
– wpłaty uczestników – 21566,96zł
– darowizny – 4100,00 zł
• przychody pozostałe
– z ofiarności publicznej darowizny z tytułu 1% podatku od osób
fizycznych na mocy przepisów o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. – 7083,70 zł
6. Informacje o poniesionych kosztach na
a) realizacje celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefon., )
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
Koszty ogółem: 61.904,89
– koszty określone statutem 54.241,38
– koszty administracji 5465,51
– pozostałe koszty 2198,00
7. Dane o
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według
zajmowanych stanowisk i wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
Brak
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia z
wyodrębnieniem w całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia i
oraz osobą kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Nie było takich wynagrodzeń wypłacanych
d) wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów złeceń, umów o dzieło, zwrotów
kosztów podróży przejazdu i ekwiwalentów.
Stowarzyszenie zawarło umowy zlecenia na kwotę 10132,82 zł brutto
(trenerzy, obsługa księgowa, prowadzenie strony internetowej) oraz
wypłaciło ekwiwalenty sędziowskie na kwotę 2575zł brutto (sędziowie
piłkarscy, siatkarscy, )
e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczek pieniężnych z podziałem
według ich wysokości, ze wskaza,. niem pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej na udzielanie
takich pożyczek,
Stowarzyszenie takich pożyczek nie udzielało
t) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Nie dotyczy
g) wartościach nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie dotyczy
h) nabytych nieruchomości i ich przeznaczenia oraz wysokości kwot
wydatków na to nabycie
Nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środków trwałych
Nie dotyczy
j) wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych do celów statystycznych
Wartość aktywów w bilansie na 31.12.2009r. wynosi 4965,10Wartość
zobowiązań Stowarzyszenia na dzień 3l.12.2008r. wynosi O zł
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności
– dotacja z Urzędu Gminy Boguchwała na wykonanie zadania
publicznego pod nazwą „Organizowanie amatorskich imprez
sportowych w 2009r dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy Boguchwała w zakresie rozgrywek piłki siatkowej,
koszykówki, halowej piłki nożnej, sekcji szachów, prowadzenia
działalności turystycznej i krajoznawczej” – 23000 zł
-,,Propagowanie wartości poznawczych i prozdrowotnych poprzez
organizowanie aktywnego wypoczynku i turystyki dla mieszkańców
gminy Boguchwała w 2009r.” 10000 zł
– dotacja z Fundacji Wspierania Wsi na realizacje projektu
„Pożyteczne ferie 2009” – 2000zł
Wszystkie dotacje wykorzystane zostały przez Stowarzyszenie
zgodnie z umowami. Ze środków finansowych otrzymanych na
realizację zadań Stowarzyszenie zostało rozliczone na podstawie
przedłożonych dokumentów księgowych oraz złożonych sprawozdań
9. Informacji o rozliczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych a także informacji w sprawie składanych dekłaracji
podatkowych
Na dzień 31.12.2009r. zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz świadczeń zdrowotnych nie występuje.
Deklaracje PIT 4, , PIT 11 do II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
oraz DRA (do ZUS) złożone były w terminie.
Stowarzyszenie na podstawie art. 25, ust. 5 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych jest zwolnione od obowiązku
składania deklaracji CIT -2 od dnia złożenia pisemnego oświadczenia.
Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT oraz sprawozdanie
finansowe w postaci bilansu, rachunku wyników oraz infonnacj i
dodatkowej do II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
10. Czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola, a
jeżeli była to jej wyniki
Nie była
11. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego
Od 01.01 2009 do 31.12.2009 PREZES
Stowarzyszen !d
Sportowo – Turysty, U;~.tv
„LUBCZA” –
AdQmMo( ,-
f-b~ ~~~

podobne wpisy